از کیرت خوشم میاد بده بخورم برات

مگ اون بهتر از من کوستو خورد 

کیرشو از کوسم در میاورد میکرد توو کونم ‌ و وحشیانه ترین حالت ممکنه تلمبه میزد تموم بدنم رد انگشتاش بود چنگ میکشید پوستم خونی میشد

از پشت گرفتم کونمو میبوسید