چه کونا بهم زدی

تا کوسمو کرد دهنش اخ بلندی گفتم

چرا کوست خییس نمیشه؟من آب خوشمزتو میخوام

من نمیتونم از کوست بگذرم ببخشید