بشین از کوس ام مزه کن

سینه هات چرا اینقد کبوده

 بیاا مزت هنوز زیر زبونمه خوشمزه تو داشتی با این جنده حال میکردی دهن کثیف کسی ب سینه و کوسی ک من با عشق میخورمش بخوره

 با شدت کیرشو کرد توی کوسم ده برابر شد دردم