نمیری زیر دستم جنده خانمو

از پشت شکمشو پشتشو مالیدم

تو همین خم بودن و تعادل نداشتنش کونش چسبید دقیقا به کیرم یه چند ثانیه موندو جدا شد

کیرم یه وولی به خودش خورد

 خودم چسبوندمو با دستم که داشتم شکمشو میمالیدم به عقب فشارش دادم