کوچولو یکم به جلو خم شو فقط

داشتم از حال میمردم و فقط دوست داشتم تا خود صبح بکنمش

ابم دیر میاد برا همین تو سکس همیشه برگ برنده تو دست منه هر کسی رو بکنم ازم خوشش میاد

چهل دقیقه کردمش و آبم اومد ریختم روش