برو بشین بالا ممه هات بهتر دیده بشه

گفتم دوس داری چجوری بکنمت

یرمو کردم رو لبه کسش چرخوندم و ناز کردم گفت بکن دیگه گفتم به موقع. گفت لعنتی منتظر کیرتم بکن توش گفتم به موقع. سر کیرمو آروم کردم تو، یه ناله ای زد و دوباره آوردم بیرون. دوباره آروم بردم تو ولی اینبار خودش یه کمر زد و کیرم تا آخر رفت تو

میخوام زير دوش بکنمت رومانتیک