پاهارو بده بالا محکم بگیر بکنم فرو

پوست سفید و هیکل پر و سینه های تقریبا درشتش تمامی ملاکهای زن زندگی رو داشت

شوهر کردم دوس دارم همچین لحظاتی رو پیش شوهرم باشم

  کس بلند کرده بودیم و ویلا برده بودیم