مگه میشه تورو دید و راست نکرد

نکنه آب کیر بریزه رو زمین

 گفت اگه بازم خواستی من در خدمتم ولی پولیه گفتم باشه جنده

باید با شما مردای حشری چجور رفتار کنم