کاش همه دانشجوها مثل تو بودن

انگیزه پیدا می کردم که با خشونت بکنمش

کیرم رو گذاشتم دم سوراخ و به آرامی فرستادم تو داشت عین گنجشک جیک جیک می کرد و دست و پامیزد و فحش میداد

آب داغ و فراوانی خالی کردم تو کونش