بچه سه تایی یه گروپ ریزی بزنیم

گفت نه ازکون نمیدم

با خشونت برش گرداندم و گفتم مگه دست تویه دویست بالات دادم خواهرتو میگام

جنده باآب کسش سوراخ کونش رو خیس کردم