قصدم فقط ماساژ بود کرم از درخته

هی منو به خودش فشار میداد می گفت تا ته بکن دیگه

جر بده لامصب قشنگ احساس می کردم که کلاهک کیرم میره تو دهانه رحمش ولی بازم فشار میداد حیف که قاشق نداشتم وگرنه تخمام هم می کردم تو کسش که ببینه چقدرگشاد شده

بچرخ می خوام از کون بکنم