عجب اوضاعی شده

شروع کردم نوک سینه هاشو دندون گرفتن های ریز و همزمان کسش رو می مالیدم

اونم کیرم رو گرفته بود تو دستش و آخ و اوخش تو هوا بود نه به اون پا ندادن نه به این حشریت

کیرم و از جلو گذاشته بودم لای کسش رو عقب و جلو می کردم که این حرکت خیلی بهش حال میداد