بیا تو هم گره بخوریم

 تجربه کن که دیوونت بشم

شلوارو شرت و تا وسطای رانم پایین کشیدیم،کیر شقمو تو دستش گرفت و برانداز کرد

 مال تو بزرگتره ،و گذاشت دهنشو لبشو دورش گذاشتو سر داد تا نزدیکای آخرش