ممه هات روانیم کرده باید بکنمت

به سرعت لباس های هم دگیه روکندیم و شرت و سوتینش رو خودش باز کرد

 اندازه چهار تا دویست تومن تو رو میکنم جنده پولی من می خواستم عاشقانه باهات رفتار کنم نگو پول میخواد

 یه بدن صاف و سبزه و خوش تراش جلوم ظاهر شد