بیا دوتامون آب بدیم به هم

 دلتو صابون نزن امشب شدنی نیس

چسبیدم به دیوار،گرفتم بغلمو شروع به لب گرفتن و سینه هاشو میمالیدم

کونشو چنگ میگرفتمو و به سمت جلو فشارش میدادم که کسش به کیرم مالیده میشد و نفسش چند بار خیلی عمیق شد