این خانم معرفی نیاز نداره ,ممه هاش معرفی اش میکنه

 نگو جنده پولی شده برای من اورت میاد

اینبار لبمو گذاشتم روی لبش همراهی کرد و با ولع لب می گرفت

سینه شو گرفتم تو دستم که آه بلندی کشید