نگم از ممه های پفکی آبت میاد

همونقدری که دهنش بود رو دو سانت عقب و جلو میکرد و تقریبا سه چهارمشو تو دهنش جا داده بود

یکی یکی تخمامو تو دهنش گرفتو حسابی مکید و در آخرم جفتشو با هم

کامل ارضای جسمی و روانی شده بودم