چه با اشتیاق و حماسی کیر میخوره

 بدن گوشتی تو پر با سینه های درشت

مهلت ندادم که ادامه بده و لب مو گذاشتم رو لبش و چند ثانیه ای لب گرفتم 

سر کیرم خبر دار شد که این دفعه می کنمش