عروسک سکسی من و به دردسر انداخت

تا صبح چن بار دیگه کردمش همون شب 

کردمش ک دیدم داره ابم میاد چون میدونستم رحمشو ورداشته همشو تو کسش خالی کردم

انقد مالیدمش ک خودش گوشیو قطع کرد گفت باید بکنیم