خانم معلم منی که شاگرد اول هستم

لخت شدم کیرمو ک دید گفت جوون چقد کلفته 

خیلییییی داغ بودددد خیلیییم تنگ اونم همش ناله میکرد میگفت جووون چ کیری داری همش مال منه میخام جرم بدی

 کیرمو با کس خانوم تنظیم کردم دادمش داخل