نرم ترین کوس زندگانی

چشمم که به سینه هاش بود رو یه لحظه دید

اینجوری که تو امشب واسه من سیخ کردی دوتایی چشممون به کیرم که برجسته شده بود افتاد

مشب کلا آمپرت بالا زده