اینقد باهاش ور میرم تا راضی بشی

خیلی خیس بود راحت رفت توش،شروع کردم به تلمبه زدن

دو تامون تو یه پوزیشن داشتیم زنامونو میکردیم،سرعت تلمبه زدن من بیشتر بود با تمام قدرتم کیرمو فرو میکردم تو کص،اون دیگه داشت جیغ میزدو چشم تو چشم شدیم بلند گفت:داره میاد محکم بزن خیلی تحریک شدم و با هم ارضا شدیم

حالتش رو عوض کنه و قمبل کنه،دوباره تو اون حالت شروع کردن به ادامه سکسشون آبش اومد و همشو ریخت رو کونش