ایجا همه لختن

خانما باهم رفتن حموم عجب سکسی بود اگه موافق باشین ضربدری رو هم با شما تجربه کنیم

رو تخت دراز کشید و من رفتم روش سینه هاشو خوردم،سریع نوکشون سفت شد،رفتم پایین تر و کسشو لیس میزدم،طعمش با کس صبا فرق داشت،مزه این یجورایی شور بود ولی از اینم خیلی خوشم میومد،شیوا خیس شده بود

داشت ساک میزد معلوم بود خیلی از کیرش خوشش اومده تخماشو لیس میزد و سر کیرشو با دستش میمالید بعد سرشو گذاشت تو دهنشو کیرشو تو دهنش عقب و جلو میکرد