دختر باید مث تو وحشی و سوارکار باشه

لخت شده،سینه های کوچکش برام خیلی جالب بود،کونش به نسبت کوچک بود ولی فرم قشنگی داشت

رو مبل لم داد و پاهاشو از هم باز کرد و کیرشو میمالید به چوچولش،رنگ جیگری کصش بدجور حشریم کرد،دلم می خواست الان یه دل سیر میکردمش،ولی نمیشد،تو دلم گفتم: کص به این قشنگی کوفتت بشه

پاهاشو برام باز کرد و زانوهاشو با دستش گرفت،کیرمو آروم گذاشتم دم کصش و آروم فشار دادم