خودت هرچقد که میتونی قمبل کن بیاد بالا

با چشای خمار زوم کرده بود رو کیر سفید و رگدار

با ولع داشت ساک میزد،لیس میزد و تخماشو میخورد،یجا هم تا اونجا که میتونست کرد تو دهنش  دربیار منم برات ساک بزنم

اول سرشو لیس زد بعد دارکوبی شروع کرد به ساک زدن،خیلی تند تند و با هیجان میخورد،خیلی وقت بود اینجوری حشری ندیده بودم،کمکش کردم تا دکلته اش رو دربیاره،بعد کیرمو گذاشتم لای سینه هاش اونم فشار میداد و خودشو بالا پایین می کرد

خوابوندم رو مبل،شلوارشو درآوردم و شروع کردم به لیس زدن کسش،خیس خیس بود،مزه و بوش دیونه ام میکرد،زبونمو تند تند چرخوندم رو چوچولش،میدونستم اگه این حرکتو ادامه بدم ارضا میشه،نفس هاش به شماره افتاد،پاهاش لرزید،یه موجی به شکمش داد و با صدای بلند ارگاسم شد