دختر تو چه سوارکاری بودی رو نمیکردی

نشستم رو کونش و شروع به ماساژ دادنش کردم و کیرم رو کون نرمش میمالید 

 گفتم کشاله ها رونشم باید بمالم و دستمو بردم لا پاش و شروع کردم به مالیدنش وآروم دستمو لای پاهاش مالیدم و بردم روکسش که دیدم لزج شده و من پرو تر شروع به مالیدن کسش کردم

کیرم از روشرت به کسش میمالید و گرماشو حس میکردم