من نمیدونستم تو اینقدر حشر داری

عجب باسنی داری خیلی رو فرمه از هم قشنننگ لب گرفتن 

 ما خیلی داغیم.می خوایم شروع کنیم ،شما هم دیگه شروع کنین همونجوری که لب میگرفتن، اومد رو پاها نشست ،تو اون حالت شورت مشکیش رو میتونستم ببینم،کیرم داشت سفت میشد

همچین کیری رو قبلا فقط تو فیلم های پورن دیده بودم،کیرش خیلی بزرگ و کلفت بود