خودت منو حشری میکنی بعد میگی چرا اینجوری شد

صدای نفس نفس زدنشو حس میکردم که دیدم مامانم شرتشو کشید پایین 

دنیارو بهم دادن که کونشو لخت میدیدم منم شروع کردم تند تند مالیدن از رو سوراخ کونش تا کسش که بعد کیرمو یواش درآوردم و یواش به لپ های کونش میمالیدم

حس کردم ارضا شد و نشستم رو کونش که به محض نشستن کیرم سر خورد و رفت لا کونش گم شد