جوری میکنم که آبت بیاد

معلوم بود سینه های کوچکی داره رو سکس موازی کنار هم توافق کردیم

رون های پر و خوش تراشش کامل به چشم میومد سینه های بزرگش خودنمایی می کرد دکلته سفید که حجم سینه هاش مشخص بود باسنشو که تو اون لگ تنگ داشت میترکیدو حسابی دید زد

پاشو انداخت رو پاش طوری که یه قسمت از رون باسنش دیده میشد میخواستن جو رو صمیمی و سکسی ترش کنن