فقط بگو کجا فرو کنم این لامصب و

اون من انگشت میکرد کیرمو میگرفت 

کونم هم یکمی فقط از حالت نرمال گنده تر بود نرم و گوشتی کونم بعضی وقتا انگشت میشد و میمولوندن ب کونم منم خوشم میامد 

دست من گرفت گذاشت رو کیرش