من باید اینو بکنم تا دسته

 پای راستش رو گذاشتم روی میز و آروم کیرمو دادم رفت تو کوسش

شروع کردم تلمبه زدن و صدای نالش اتاق رو گرفته بود. خیلی حال میداد هم تلمبه میزدم و هم از پشت سینه هاش رو گرفته بودم و گردنش رو میخوردم

نشست رو کیرم و بالا پایین میکرد منم سینه هاش رو میخوردم