آب کوستو میخوام بخورم

گفتم کیرت خیلی بزرگه نمیتونم گفت لاش میکنم 

دولا شدم و سر و شونه هامو چسبوند ب دیوار لا کونمو توف کرد و لاپایی کرد و با هر بار رفت اومد سر کیرش میزد رو سولاخم ی فشار ریز میداد خودم دودستی لپای کونمو براش باز کردم انگشتاش کرد تو دهنمو کرد تو کونم خیلی دردم اومد ولی لذتش جوری بود ک نتونستم بگذرم

کیر بده من بکن, فرو نمیکرد هی فشار میداد رو سولاخم میکشید عقب دوبار فشار میداد