عروسک حشری ببین چه چوچولی داره

راحت انگشتم میکرد و منم دیگه کیرش فقط میگرفتم

 میخواد کونم بزاره ها ولی خودم کونم میخارید از همون اول قند تو دلت آب میشه کیرمو میخوای ببینی

فکر کردم کونمو میگاد بالاخره ولی جور نشد