تو چه خوردنی و کردنی هستی دختر

ما یکم رابطمون سکسی شد و بهم چیزای سکسی میگفتیم

یه سریا دوست دارن اربابه شاش کنه تو دهنشون یا بهشون بگه توله سگ دنبال این جور سکس ها نباشید

یکم حشریش کردم که راه بیاد