میدونم دلت خواسته بیا بکنم توش

1.1K

باهاش بازی کردم تا شل بشه   کوسشم اینقدر خیس شده بود که باش داشت می ریخت رو زمین

 به حالت داگی کردم تند تند تلمبه میزدم که یه دفعه حس کردم برا دفه دوم ابم میخواد بیاد که یه دفه همشو توی کون خالی کردم

یواش یواش بکنن منم یه خورده صبر کردم جا باز کنه بعد شروع کردم تند تند کردن و تلمبه زدن