آروم و یواش فرو میکنم حال کنی

بزار یه چیزایی برات بیارم سکس روی کاناپه را دوس نداشتم

با فکر یه فانتزی از جا پریدم تکیه به دیوار پاهام را باز کنم ویه مرد کسم را بلیسه ومن سرش را به کسم فشار بدم

لبهاش رابه لبهام چسبوند دیلدویی که ویبره داشت را روی چوچولم گذاشت وزبونش را تو دهنم چرخوند