آروم و یواش فرو میکنم حال کنی

281

بزار یه چیزایی برات بیارم سکس روی کاناپه را دوس نداشتم

با فکر یه فانتزی از جا پریدم تکیه به دیوار پاهام را باز کنم ویه مرد کسم را بلیسه ومن سرش را به کسم فشار بدم

لبهاش رابه لبهام چسبوند دیلدویی که ویبره داشت را روی چوچولم گذاشت وزبونش را تو دهنم چرخوند