خودم و انداختم رو کیرش

446

 از کنار شورتش کیرشو لمس کردم و تمیز و سفت و داغ بود ولی به اون کلفتی که میخواستم نبود

براش ساک میزدم و اونم حال میکرد حشری شده بودو میخواست بکنه توکوسم گفت بکنم توش منم داد زدم اره بکن توش کیرشو هی میمالید دمه کوسم و گفت خودت بکن

یکم کیرشو دمه کوسم نگه داشتم بعد یهو خودمو انداختم کیرش تا ته رفت تو کوسم دردم نگرفت چون کیر کلفت تر از این 2سال بود که میرفت توش