من دلم کیر میخواست منتظر بودم بکنه توش

757

 حرف رو رسوند به سکس منم حرفاش منو تحریک میکرد چند روزی هم بود که کیری ندیده بودم حسابی خیس شده بودم

خوابیدم رو تخت و شروع کرد به مالیدن خودش رو هم هی میمالوند به باسنم شروع کرد به مالوندن کون و سینه هام نمیتونستم جلوشو بگیرم خیس خیس بودم دلم میخواست منو بکنه

شروع کرد به مالوندن سایز سینم 80 وای داشتم دیوونه میشدم دیگه منو کامل برگردونده بود و داشت سر و سینمو میخورد نوک سینه هامو میخورد