آروم بگیر زیر کیرم

<h2><span style="background-color: rgb(255, 249, 245); color: rgb(51, 51, 51);">جوراب شلواری با شورتشو تا نصفه دادم پایین</span></h2><p><span style="background-color: rgb(255, 249, 245); color: rgb(51, 51, 51);">وای چه کوس نازو تپلی داشت</span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 249, 245); color: rgb(51, 51, 51);">دوتا پاشو باز کردم تا اونجایی که امکان داشت خودمو فرستادم از اون لا داخل چون کوسش خیس شده بود و وقت نداشتیم دوبار کیرمو بالا پایین کردم رو خط کوسش اهی از سرلذت کشید گفت ارمان اروم فقط منم اروم</span></p><h3><span style="background-color: rgb(255, 249, 245); color: rgb(51, 51, 51);"><span class="ql-cursor"></span> تا ته کردم ی اخ گفت منم شروع کردم تلمبه زدن</span></h3>