آروم بگیر زیر کیرم

جوراب شلواری با شورتشو تا نصفه دادم پایین

وای چه کوس نازو تپلی داشت

دوتا پاشو باز کردم تا اونجایی که امکان داشت خودمو فرستادم از اون لا داخل چون کوسش خیس شده بود و وقت نداشتیم دوبار کیرمو بالا پایین کردم رو خط کوسش اهی از سرلذت کشید گفت ارمان اروم فقط منم اروم

 تا ته کردم ی اخ گفت منم شروع کردم تلمبه زدن