برات باز اش میکنم تو بشین روش مال من خیلی کلفته

 سوتینش رو باز کردم با یه دست یه سینه رو میمالیم مثل وحشی ها و اون سینه اش رو میخوردم

شروع کردم به مالیدین کوسش و اونم گردنم رو میخورد و با دست دیگه ام روی شکم و سینه اش بازی میکردم

من سینه هاش و رون هاش رو میمالیدم