تو بیام روم ممه هات آویزون بشه تو دهنم

990

از شهوته زیاد بدنم داشت میلرزید  این همه وقت و تو کفش بودم و کوس ارزوهام بود

دستمو میزدم به سینه اش  ولی سینه هاش بزرگ و باسن از اونم بزرگتر سینه و باسنش بد جور به چشم میومد

دستمو انداختم دور کمرش کیرم دوباره بلند شده