دوست داشت آبمو بپاشم رو صورتش ,نشست جلو کیرم گفت بپاش

کونش گرد بود مث سينش سفت  دوس دارم بپاشي رو صورتم يا بريزي تو دهنم 

در آوردم کيرمو که ميگفت بزار باشه در نياد کيرمو کردم تو کسش تلمبه زدم آبش بيشتر از حد معمول بود آبم بياد کجات بريزم

نميخواستم بريزم کيرمو دادم دستش ميماليد به گردنش قربون صدقش ميرفت انگار کير نديده بود فقط ميکنه تو کسم

گفتم ميخوام زبونمو تا ته بکنم تو کست بيا بخور