از آب کوس ات کیرمو خیس کن خانومی

بيا مث وحشيانه همديگر رو بخوريم همديگر رو زير گرفتيم و چند ديقه همديگر رو خوردیم

بپاش رو صورتم تو دهنم کثیفم کن ولی دلا شد کونشو گذاشت جلوم دیدم دوس داره کونشو بکنم کردم تو کونش به زانو نشست و آب کیرمو پاشیدم رو صورتت داشت میخندید و با انگشتس آبمو میخورد

کیرمو دوباره خورد این بار تموم کیرمو حتی لباش هم چسبونده بود به اطراف ته کیرم میگفت مال خودمه ویتامین منه