عجب سوراخ تنگ کونی ,آبم میاد زود

لخت شو من هم لخت بشم باهم ور بریم بعد بیا جرم بده 

تپل کون گنده که جذابیت خاص خودشو داره لخت شدیم با کس و کون هم ور رفتیم زیر دوش بغلم کرد با کونم ور رفت و گفت اگر مایلن از کونت بکنم کرم زد بکونم که راحت کیرش بره توش

 دست گرمی کون دادی  دوست دار کون بدی بیا کارت دارم خودم هم لخت بودم جون چه کس و کونی