کیر به دست دنبال مخ زدن کوس خانوم بودم

مث سکسای معمولی دختره کون نداد

دختره گفت کیرت مث کیر خره من بهت نمیدم من با کاندوم بهت نمیدم. بدون کاندوم کردمشو خیلی بش حال داد به نیت جلق برگشتم خونه آبجی کوچیکه صورتشو میدیدی آبت میریخت

این کوس کشا چقد تیکه بودن مثل اسب کیرم راست شد