من میخوام تورو بکنم بهم میهن کیر کلان

 برین تو آشپزخونه تا من در بیارم در آورد، منم در آوردم اینم 15 دقیقه خورد برام بدن حرف نداشت بر خلاف قیافه کیریش

هرکس فیس تخمی داشته باشه بدنش حرف نداره میخواستم بذارم توش که ی لحظه برگشم دیدم این دوتا پست سر ما دارن فیلم زنده نگاه میکنن.کیرم که دیده نمیشد و دوتا کون سفید یکی بی مو یکی با مو  کون لق این دوتا

 کشیدم کنار تا دیگری شانس گایش بیشتری داشته باشد رشید کیر کلان رفت تو