دوس داری زیر کیر کلفت بخوابی ,پس بدو بیا

کونتونو بیایید عقب تا کیرم داخل کونت بشه من هم شروع کردم قر دادن کونم کیرش داخل کونم میشد

 هر سانتی که کیرش داخل کونم میرفت کیرش تا خایه هاش رفت تو کونم یک کم هم تلمبه زد  ابت نیاد کیرشو از کونم کشید بیرون

حالا کسمو میمالم حشری حشری شدم تو کس دادی کیرش چجوریه؟