کیرم و بگیر دستت ببین چه اتفاقی میوفته

کمک شوهرت کنی تا اسپرمش بگیری شلوارمو کمی کشیدم پایین و شروع کردم به بازی کردن کیرم

نگاهی به من و کیر شق شده من کرد گفت خودم کمکت میکنم اً خوب ساک میزد بهتر از دوست دخترم کیرمو عقب جلو میکردم وبا دست دیگرم سینه هاشو بازی میکردم

کیرمو گرفت دستش کمی بازی کرد و بعدش زانو زد شروع به ساک زدن کرد  زنگ زدم به دوست دخترم و یک سکس حسابی کردیم