تا هرجا میره بکن توش تا حسابی خیس بشه

لای باسنش باز میکردم و کسش رو میخوردم و زبون به سوارخ کونش میزدم

سینه هامو ملیسید داشتم دیونه میشدم رفتم پاینتر کیرمو گرفت و شروع کرد به خوردن از زیز بیضه هام لیس میزد تا نوکش وهر چندبار تو دهنش میکرد بعد با اب دهنش قشنگ کیرمو خیس کرد و ساک میزد دیگه به اوج رسده بودم

 بیا پاهاتو بالا سر من باز کن تو کیر منو بخور منم کس تور رولاپای و کیرم می مالیدم به کسش