همش حشری میشد میگفت بده بخورم برات

مدامم حشری میشدم هیچوقت به شوهرم خیانت نکرده بودم ولی این سری خیلی بهم فشار اومده بود

یه تاپ کوتاه و تنگ پوشیده بودم که نافم پیدا بود.سوتینم نداشتم.سینه هام از زیر تاپ داد میزد و خودمو هم حشری میکرد چه برسه به یه مرد من که خیس خیس بود لای پام.حسابی حشری بودم واز وقتی خوابیدیم رو تخت همش منتظر بودم شروع کنه

 قوربون صدقم میرفت.منم خیس خیس کرده بودم مطمعن بودم دست بزنه کسم ارضا میشم چه برسه بخواد بکنه داخلش